top of page

Conference Venue

Zhejiang Gongshang University Hangzhou College of Commerce 

627a78d957ebd56d74fe6f3e7b2ee9e3.jpg

Address: No. 66, South Huancheng Road, Tonglu, Hangzhou, P.R. China. 149, Jiaogong Road, Xihu District, Hangzhou, P.R. China​

Direction information

          

        Airport,about 51min drive,42.4 km

 

        Hangzhou Railways Station,about 24 min drive,6.9 km

 

        Hangzhou South Station,about 27min drive,12.2 km

 

        City Center,about 12min drive,3.3km

bottom of page